Statut

Statut Polskie Towarzystwo Doradztwa Filozoficznego

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Polskie Towarzystwo Doradztwa Filozoficznego” w dalszych postanowieniach statutu zwane „Stowarzyszeniem”.

2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem profesjonalnych doradców filozoficznych.

3. Siedzibą Stowarzyszenia są Katowice. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

4. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw
z poszanowaniem tamtejszego prawa.

5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach
(Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnych celach.

7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej Członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II: CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

1. Celami Stowarzyszenia są:
a) Popularyzowanie dziedziny Doradztwa filozoficznego.
b) Popularyzowanie filozofii.
c) Rozwijanie umiejętności i kompetencji Członków w zakresie prowadzenia sesji doradczo filozoficznych i warsztatów.
d) Superwizje procesów doradczo-filozoficznych.
e) Publikacje naukowe, popularnonaukowe.
f) Organizacja warsztatów, konkrecji naukowych, konferencji popularnonaukowych, konferencji branżowych.
g) Rozwój i systematyzacja metod doradztwa filozoficznego.
h) Nadawanie akredytacji.

2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a) Walne zebrania.
b) Wykłady, warsztaty, konferencje.
c) Publikacje.
d) Akcje promocyjne.

ROZDZIAŁ III: CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie Członkiem Wspierającym Stowarzyszenie.

2. Stowarzyszenie posiada Członków:
a) Zwyczajnych,
b) Wspierających,
c) Honorowych,

3. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
a) złoży deklarację członkowską na piśmie.
b) posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie doradztwa filozoficznego.
c) przejdzie procedurę kwalifikacyjną.

4. Członkiem Zwyczajnym staje się osoba fizyczna po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

5. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

6. Członkiem Wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu. Nie ma prawa głosu w głosowaniach Stowarzyszenia i nie posiada akredytacji.

7. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

8. Członkowie Honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek przynajmniej ¾ Członków Stowarzyszenia.

9. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) po uzyskaniu zgody większości Członków ma prawo do korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) decydowania o wydatkach Stowarzyszenia.
d) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
e) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
10. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c)regularnego opłacania składek.
d) Przestrzegania kodeksu etycznego Stowarzyszenia.

11. Członkowie Wspierający i Honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą dysponować głosem doradczym, poza tym nie mają żadnych innych praw.

12. Członek Wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia, w tym Kodeksu Etycznego.

13. Członkowie Honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

14. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:

  • z powodu łamania Statutu i Kodeksu Etycznego, nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
  • z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
  • z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,
  • na pisemny wniosek trzech Członków Stowarzyszenia osoba może być postawiona przed sąd koleżeński, który po zapoznaniu się z argumentami stron podejmuje decyzje o wykluczeniu lub pozostawieniu Członka
    w Stowarzyszeniu.
  • utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  • śmierci Członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

15. Członkowie mogą zostać zawieszeni przez Władze Stowarzyszenia, aż do momentu wyjaśnienia wątpliwych kwestii.

16. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet Członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV: WŁADZE STOWARZYSZENIA

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności większości Członków uprawnionych do głosowani, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

4. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a)z głosem stanowiącym – Członkowie zwyczajni.
b) z głosem doradczym – Członkowie Wspierający, Honorowi.

5. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

6. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

7. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby Członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

8. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej większości Członków. Głosowanie jest jawne.

9. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalania zmian Statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia Członka Honorowego,
i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Stowarzyszenia lub jego władze,
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

10. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie
z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz – do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest trzech Członków Zarządu działających łącznie.

11. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów, sekretarzem
i skarbnikiem. Prezesa i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich Członków.

12. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

13. Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h) przyjmowanie i skreślanie Członków.

14. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

15. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy
oraz sekretarza.

16. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

17. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji – dokonują tego pozostali Członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V: MAJĄTEK I FUNDUSZE

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji i ofiarności publicznej.

2. Wysokość składek jest ustalana uchwałą Stowarzyszenia. Składki członkowskie opłacane są co kwartał.

3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

6. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest trzech Członków Zarządu działających łącznie.

ROZDZIAŁ VI: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów  (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawa o Stowarzyszeniach.