Kodeks etyczny

Kodeks etyczny Polskiego Towarzystwa Doradztwa Filozoficznego

I. Postanowienia ogólne

Doradztwo filozoficzne jest praktyką służąca rozwojowi świadomości w zakresie założeń myślowych, zasad postępowania, wartości oraz wyboru strategii życiowych lub biznesowych. Nie opiera się na dawaniu rad, lecz na poszukiwaniu nowych perspektyw w rozumieniu danej sytuacji oraz odpowiadania na związane z nią wyzwania i możliwości. Filozofia może zaoferować wiele zróżnicowanych teorii, metod i narzędzi służących pogłębieniu rozumienia siebie, dokonywania przemyślanych, odpowiedzialnych moralnie wyborów, konfrontowania się z trudnymi doświadczeniami życiowymi, a także rozwijania kultury myślenia oraz posługiwania się słowem w dialogu lub dyskusji.  Doradca nie opiera się na jednej  wybranej koncepcji filozoficznej, lecz oferuje możliwość korzystania z różnorodnych podejść w celu pogłębienia namysłu nad danym problemem. Przestrzeganie standardów etycznych jest wymogiem profesjonalnego podejścia do własnej praktyki z osobami indywidualnymi, grupami i organizacjami. Przedstawione poniżej zasady tworzą zbiór wytycznych, nie regulują jednak wszystkich sytuacji potencjalnie problematycznych, które mogą pojawić się w praktyce. Zawód doradcy filozoficznego wymaga wszakże rozwijania etosu opartego na najwyższych standardach etycznych i wrażliwości sumienia.

II. Prawa i obowiązki związane ze świadczeniem usług z zakresu doradztwa filozoficznego dla osób indywidualnych, grup oraz organizacji

1. Doradza filozoficzny (dalej: D.F.) dokłada wszelkich starań, aby prowadzona praktyka realizowana była zgodnie z zasadą „po pierwsze nie szkodzić”.

2. D.F. przestrzega tajemnicy zawodowej, strzeże też poufności powierzonych mu danych osobowych.

3. Superwizowanie sesji lub publikowanie opracowań zawierających kazusy z praktyki nie może naruszać zasady poufności wobec Osób, z którymi D.F. pracuje lub pracował.

4. D.F. zawiera kontrakt ustny lub pisemny na wszystkie procesy obejmujące więcej niż 1 sesję z osobami indywidualnymi oraz kontrakt pisemny na wszystkie procesy obejmujące więcej niż 1 sesję prowadzone z organizacjami.

5. D.F. buduje relacje z Osobami korzystającymi z jego usług szanując ich godność osobistą i światopogląd. Prowadzony proces może jednak zawierać propozycje hipotetycznego rozważania innych sposobów myślenia i wartościowania.

6. D.F. nie utrzymuje kontaktów towarzyskich z Osobami, z którymi pracuje. Zaleca się, aby uwzględnić co najmniej 6 miesięczny okres oddzielający ostatnią sesję od rozpoczęcia relacji o charakterze prywatnym.

7. D.F. wie, że są sytuacje, w których bardziej właściwe są inne formy wsparcia, toteż ma prawo z Osobami korzystającymi z jego usług, poruszyć kwestię skorzystania z tego typu pomocy (np. psychiatrów, psychoterapeutów).

8. D.F. i Osoba korzystająca z usług mają równe prawa w zakresie rozwiązywania kontraktu na świadczoną już usługę.

9. D.F. nie dyskryminuje Osób korzystających z jego usług z uwagi na odmienność poglądów, wyznania, wiek, orientację psychoseksualną i inne.

10. D.F. angażuje się w budowanie relacji; dokłada wszelkich starań, aby tworzyć warunki do refleksji, nie bierze jednak odpowiedzialności za jednostkowe decyzje osoby korzystającej z jego usług. D.F. dołoży jednak starań, aby uświadomić jednostkową odpowiedzialność za podejmowane decyzje i rozważyć ich ewentualny wpływ na innych.

11. D.F. rzetelnie przedstawia swoje kwalifikacje, nie składa obietnic bez pokrycia i uświadamia znaczenie zaangażowania Osoby korzystające z jego usług w rezultaty osiągane w procesie.

12. D.F. pracuje, odwołując się do świadomej, racjonalnej strony człowieka, nie stosuje manipulacji, nie odwołuje się do parapsychologii, ezoteryki, magii i tym podobnych.

13. D.F. proponuje konkretne metody i sposoby rozpatrywania zagadnień za zgodą Osoby, z którą pracuje. Osoba, z którą D.F. pracuje ma prawo wyrażać opinię o stosowanej metodzie pod kątem jej przydatności w danej sytuacji.

14. DF. jest zobowiązany poinformować na wstępnym, nieodpłatnym spotkaniu o cenie świadczonej usługi za jedną sesję oraz udzielić informacji o charakterze świadczonej usługi.

15. D.F. dąży do dostosowania liczby spotkań do potrzeb korzystających z jego usług. D.F. jest ponadto wyczulony na symptomy uzależnienia w relacji. Podejmuje wówczas kroki na rzecz uświadomienia tej sytuacji Osobie, korzystającej z usług, a nawet zaniecha kontaktu.

16. Osoba korzystająca z usług D.F. w przypadku podejrzenia o naruszenie zasad kodeksu etycznego przez D.F. może zwrócić się do PTDF w celu złożenia skargi lub zażalenia. Komisja Etyczna PTDF podejmie się rozpatrzenia każdej pisemnej skargi lub zażalenia, która nie jest anonimowa oraz podejmie, w zasadnych przypadkach, działania dyscyplinujące wobec członka PTDF.

III. Prawa i obowiązki związane z członkostwem w Polskim Towarzystwie Doradztwa Filozoficznego (dalej:  PTDF)

1. D.F. ma prawo, a zarazem obowiązek, ciągłego rozwoju zawodowego m.in. przez udział w szkoleniach, dyskusjach i superwizjach prowadzonych w PTDF.

2. D.F. kierując się dobrem osób, z którymi pracuje oraz troską o profesjonalizm, dąży do refleksyjnego uprawiania własnej praktyki w imię takich wartości, jak: krytycyzm, samoświadomość, odpowiedzialność moralna, samorozwój.

3. D.F. kieruje się dbałością o dobro i rozwój PTDF, nie będzie zatem publicznie, bez stosownego upoważnienia, wypowiadał się w jego imieniu, nie będzie poddawał publicznej krytyce działalności PTDF lub jego członków. Ujawni jednak nieprawidłowości na spotkaniach  PTDF lub osobom powołanym do Komisji Etycznej PTDF.

4. Ewentualne konflikty między członkami PTDF rozstrzyga Komisja Etyczna.

5. D.F. rozumie, że jego kompetencje i zakres usług są ograniczone, a pomoc innych specjalistów – na przykład psychiatrów, psychoterapeutów, prawników może okazać się bardziej właściwa dla Osób, które chciałyby korzystać lub już korzystają z jego usług.

6. D.F. mający certyfikat PTDF ma prawo informować o tym, że jest członkiem PTDF i używać jego nazwy w materiałach reklamowych lub informacyjnych związanych z prowadzoną działalnością doradczo-filozoficzną lub badawczą.

IV. Doradca filozoficzny działa zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej.