Strona główna


Polskie Towarzystwo Doradztwa Filozoficznego zostało powołane w celu promowania idei praktyki filozoficznej, konsolidacji zawodowej doradców, doskonalenia profesjonalnego warsztatu oraz dbania o wysokie standardy etyczne w branży.

CZYM JEST DORADZTWO FILOZOFICZNE?

Doradztwo filozoficzne jest praktyką służąca rozwojowi świadomości w zakresie założeń myślowych, zasad postępowania, wartości oraz wyboru strategii życiowych lub biznesowych.Doradca filozoficzny nie daje rad, lecz w dialogicznym spotkaniu tworzy warunki do poszukiwania nowych perspektyw w rozumieniu danej sytuacji. Jest też gotowy do towarzyszenia w sytuacjach egzystencjalnie trudnych (żałoba, choroba, poczucie winy), może stać się powiernikiem trudnych spraw lub rozterek.
Filozofia dysponuje wieloma teoriami, metodami i narzędziami służącymi pogłębieniu rozumienia siebie, dokonywaniu przemyślanych, odpowiedzialnych moralnie wyborów, konfrontowaniu się z trudnymi doświadczeniami życiowymi, a także rozwijaniu kultury myślenia oraz posługiwania się słowem w dialogu lub dyskusji.
Doradca nie opiera się więc na jednej „ulubionej” koncepcji filozoficznej lecz oferuje możliwość korzystania z różnorodnych podejść w celu pogłębienia namysłu i poszerzenia horyzontów. 

ETYKA:

Zawód doradcy filozoficznego wymaga rozwijania etosu opartego na najwyższych standardach etycznych i wrażliwości sumienia. Toteż opracowany został kodeks etyki zawodowej doradcy filozoficznego. Dzięki temu praktyka filozoficzna staje się bardziej transparentna również dla odbiorców tej usługi.
Polskiemu Towarzystwu Doradztwa Filozoficznego przyświeca idea niedyrektywnej pracy
z osobami i grupami, z zachowaniem poszanowania światopoglądu oraz jednostkowych wyborów. 

CELE PTDF: 

Polskie Towarzystwo Doradztwa Filozoficznego zostało powołane głównie w celu upowszechniania i propagowania praktyki filozoficznej w Polsce, idąc za przykładem wielu zagranicznych organizacji popularyzujących usługi z zakresu philosophical counseling. Ma też tworzyć forum wymiany doświadczeń i doskonalenia się profesjonalistów, w tym absolwentów kierunku Doradztwo filozoficzne i coaching (lub pokrewnych) zapewniający m.in., superwizję praktyki z klientami indywidualnymi lub grupami.